Przestrzenne analizy
   strategiczne
 Przestrzenne analizy
   geograficzne
 Hurtownie danych
 Usługi informatyczne
 Sprzęt i oprogramowanie
 Badania ankietowe
 Szkolenia
 Mapy cyfrowe
 Sprzedaż wydawnictw
   Głównego Geodety Kraju
 Analiza map historycznych
 Inne usługi
 Strona główna

  

Hydrografia

Firma nasza może zaoferować surowe dane w formie kartogramu sieci hydrograficznej (cieków i zbiorników wodnych) z odpowiednią bazą danych (zależną od zapotrzebowania i celu opracowania), jak również analizy przestrzenne GIS, oparte o hydrograficzną bazę danych. Baza danych sieci hydrograficznej może obejmować charakterystyki danego cieku i zbiornika wodnego oraz jego zlewni.

Charakterystyka cieku może obejmować np.:

 • nazwę cieku,
 • rząd cieku oraz jego odbiornik i dopływy,
 • szerokość koryta i jego zabudowę techniczną,
 • kilometraż cieku,
 • profil podłużny cieku,
 • wskaźniki morfometryczne cieku ( długość, krętość itd.),
 • wskaźniki hydrometryczne w punktach pomiarowych (objętość przepływu, stany wody itd.),
 • dane dotyczące jakości wody cieku,

  itp.

Charakterystyka zlewni może obejmować np.:

 • wskaźniki morfometryczne zlewni (obwód , rząd zlewni i działu wodnego wyznaczającego zlewnię, długość, powierzchnia, stoczystość, średnia i maksymalna szerokość itp.),
 • charakterystyki dotyczące pokrycia zlewni (lesistość, jeziorność, stopień zurbanizowania, stopień skanalizowania, typ użytkowania powierzchni, przepuszczalność gruntów itp.)

Analizy przestrzenne GIS dla zlewni ( lub innych powierzchni, np. jednostek administracyjnych ) mogą być prezentowane w formie zestawień tabelarycznych, kartogramów i kartodiagramów. Dzięki nim można uzyskać dokładną informację, na podstawie której będzie można podejmować różnorakie decyzje, dotyczące m.in. gospodarki wodnej wybranego obszaru.

Analizy przestrzenne mogą obejmować takie elementy jak np.:

 • Odpływ dla zlewni (m3/s),
 • Wskaźnik odpływu dla zlewni (mm),
 • Współczynnik odpływu dla zlewni (%),
 • Odpływ jednostkowy dla zlewni (l/s km2),
 • Wskaźnik lesistości zlewni (%),
 • Wskaźnik jeziorności zlewni (%),
 • Wskaźniki morfometryczne zlewni,
 • Bilans wodny surowy dla zlewni,
 • Mapa izohiet (średnich sum opadu) dla zlewni,
 • Mapa izotym (średnich sum parowania) dla zlewni,
 • Rozkład obszarów bezodpływowych w zlewni,
 • Kartogramy głębokości zalegania wód gruntowych (pierwszego poziomu wód podziemnych),
 • Sieć posterunków wód podziemnych (wraz ze zlikwidowanymi i nieczynnymi),
 • Zabudowa techniczna cieków zlewni (ewidencja odcinków zabudowanych technicznie i urządzeń hydrotechnicznych - wraz z odpowiednią bazą danych - oraz kartogram),
 • Działy wodne (aż do V - VI rzędu włącznie),
 • Kartodiagram częstości rocznej kierunków wiatrów dla poszczególnych zlewni (róża wiatrów),
 • Częstotliwość zamgleń w zlewniach,
 • Sumy oraz częstotliwość opadów śnieżnych w zlewniach,
 • Sieć wodowskazów (wraz ze zlikwidowanymi i nieczynnymi),
 • Sieć posterunków opadowych (wraz ze zlikwidowanymi i nieczynnymi),
 • Stan czystości wód powierzchniowych (cieków i zbiorników wodnych) w formie sieci punktów pomiarowych oraz kartogramu,
 • Ilość lub procent powierzchni zlewni zajęty przez obszary bezodpływowe,
 • Wskaźnik zabagnienia zlewni (% powierzchni zlewni zajęty przez obszary podmokłe i zabagnione),
 • Wskaźnik zmeliorowania zlewni (% powierzchni zlewni zajęty przez obszary zdrenowane),
 • Czasy przemieszczania się fali powodziowej wzdłuż cieków,
 • Zasięg terenów zalewanych wodami powodziowymi,
 • Wały przeciwpowodziowe i zasięg terenów chronionych przed zalewami powodziowymi,
 • Wskaźnik skanalizowania zlewni (% miejscowości z kanalizacją lub % powierzchni skanalizowanej w zlewni),
 • Przepuszczalność gruntów w zlewni,
 • Typ użytkowania gleb w zlewni (lasy ochronne, lasy gospodarcze, tereny zabudowy luźnej, tereny zabudowy zwartej, grunty orne chronione, grunty pozostałe, nieużytki naturogeniczne, nieużytki antropogeniczne, tereny zrekultywowane, zieleń urządzona, łąki chronione, łąki pozostałe),
 • Stopień przekształcenia zlewni (na podstawie sozologicznych baz danych) - ewidencja obiektów związanych z ochroną i degradacją środowiska,
 • Kartogramy stopnia zurbanizowania zlewni (zasięg terenów osadniczych i przemysłowych).Created by Supermedia