Przestrzenne analizy
   strategiczne
 Przestrzenne analizy
   geograficzne
 Hurtownie danych
 Usługi informatyczne
 Sprzęt i oprogramowanie
 Badania ankietowe
 Szkolenia
 Mapy cyfrowe
 Sprzedaż wydawnictw
   Głównego Geodety Kraju
 Analiza map historycznych
 Inne usługi
 Strona główna

  

Gospodarka Przestrzenna i Planowanie Przestrzenne

System środowiska przyrodniczego ma charakter przestrzenny. Zjawiska występujące na określonych obszarach są ściśle powiązane z działalnością ludzką. Konieczna zatem jest obserwacja funkcjonowania systemów, badanie ich przemian oraz rejestracja wszystkich skutków oddziaływań człowieka na te systemy. Dziedziną, która zajmuje się organizacją przestrzeni geograficznej na użytek człowieka jest PLANOWANIE PRZESTRZENNE.

Planowanie przestrzenne i gospodarowanie przestrzenią określa czynniki zmian społeczno- gospodarczych i mechanizmy przemian przestrzennych, diagnozuje stan zagospodarowania przestrzennego, wskazuje miejsca o zaburzonej równowadze ekologiczno - ekonomicznej, określa międzyregionalne przepływy zanieczyszczeń środowiska przyrodniczego i prognozuje rozwój gospodarczy zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju. Realizacja takiej koncepcji w zakresie gospodarowania przestrzenią zapewnia warunki utrzymania równowagi przyrodniczej i stanowi podstawę sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Przedsiębiorstwo GEPOL oferuje Państwu przygotowanie pełnej dokumentacji, która zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001, Nr 62, poz.627) winna poprzedzać opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gmin. Obejmuje ona:

 • Inwentaryzację i waloryzację środowiska przyrodniczego dla różnych potrzeb (osadnictwa, rolnictwa, turystyki i rekreacji),
 • Opracowanie ocen oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze,
 • Przygotowanie opracowań ekofizjograficznych (podstawowych i problemowych).

Opracowania wykonywane są na podstawie kompleksowych badań i pomiarów terenowych, analizy danych teledetekcyjnych, archiwalnych materiałów kartograficznych, planistycznych, inwentaryzacyjnych, studialnych. Prezentacja wyników badań obejmuje część kartograficzna i opisową, na którą składa się:

 1. Rozpoznanie i charakterystyka stanu oraz funkcjonowania środowiska przyrodniczego,
 2. Diagnoza środowiska przyrodniczego (ocena odporności środowiska przyrodniczego na degradację, ocena stanu zanieczyszczeń i zagrożeń środowiska przyrodniczego),
 3. Prognoza dalszych zmian zachodzących w środowisku ze wskazaniem kierunków użytkowania i zagospodarowania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju,
 4. Określenie uwarunkowań ekofizjograficznych w postaci wniosków, analiz, prognoz i ocen.

Narzędziem wspomagającym oprogramowanie wymienionych dokumentów, stosowanym z dużym doświadczeniem przez przedsiębiorstwo GEPOL jest Geograficzny System Informacji Przestrzennej (GIS) organizujący informacje o terenie w formie bazy danych. Baza danych charakteryzuje obiekty i zjawiska przestawione na mapie pod względem ilościowym i jakościowym. Konstrukcja bazy w formie warstw tematycznych daje możliwość analizy i syntezy danych oraz wymiany informacji z innymi systemami GIS. Umożliwia także rejestrację zmian, co pozwala na określenie dynamiki przestrzenno - czasowej analizowanych zjawisk.

Przedsiębiorstwo GEPOL dysponuje numerycznymi bazami danych z zakresu:

 • formy ochrony środowiska przyrodniczego;
 • degradacja komponentów środowiska przyrodniczego: degradacja powierzchni terenu, degradacja gleb, degradacja lasów, degradacja wód powierzchniowych, degradacja wód podziemnych, degradacja powietrza atmosferycznego, inwestycje szczególnie szkodliwe dla środowiska przyrodniczego;
 • przeciwdziałanie degradacji środowiska przyrodniczego;
 • rekultywacja środowiska;
 • nieużytki;
 • topograficzne działy wodne;
 • wody powierzchniowe (sieć rzeczna, naturalne i sztuczne zbiorniki wodne, obszary podmokłe);
 • wypływy wód podziemnych (źródła stałe i okresowe, młaki i wycieki);
 • wody podziemne pierwszego poziomu;
 • przepuszczalność gruntów (w sześciu klasach);
 • zjawiska i obiekty gospodarki wodnej (rodzaj zbiorników wodnych i ich funkcje, obszary drenowane i nawadniane, groble i wały przeciwpowodziowe, klasy zanieczyszczenia wód powierzchniowych, zrzuty ścieków z określeniem ich rodzaju, zasięg kanalizacji, zasięg lejów depresyjnych, obszary antropogenicznych przekształceń terenu, oczyszczalnie ścieków, przerzuty wody);
 • posterunki hydrometrycznych pomiarów stacjonarnych (posterunki opadowe, wodowskazowe i pomiarów wód podziemnych);
 • oznaczenia uzupełniające.

Tak bogaty zasób informacji o terenie pozwala nam na rozwiązanie szeregu zagadnień związanych z planowaniem przestrzeni i ochrona środowiska przyrodniczego. Oferujemy również nasze bazy danych urzędom, instytucjom, planistom szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego zajmującym się problematyką z tego zakresu.Created by Supermedia