Przestrzenne analizy
   strategiczne
 Przestrzenne analizy
   geograficzne
 Hurtownie danych
 Usługi informatyczne
 Sprzęt i oprogramowanie
 Badania ankietowe
 Szkolenia
 Mapy cyfrowe
 Sprzedaż wydawnictw
   Głównego Geodety Kraju
 Analiza map historycznych
 Inne usługi
 Strona główna

  

Rolnictwo i Leśnictwo

Rolnictwo

Nasza firma może zaoferować w postaci kartogramów lub innej formie graficznej wszelkie dane statystyczne dotyczące produkcji roślinnej lub zwierzęcej oraz użytkowania gruntów (np. powierzchnia zasiewów, struktura zasiewów, produkcja zwierzęca), jak również analizy przestrzenne GIS w oparciu o te dane.

Możemy również zaoferować ocenę środowiska przyrodniczego dla potrzeb rolnictwa biorąc pod uwagę takie elementy jak:

  • rzeźba terenu (intensywność denudacji, stopień trudności uprawy ziemi, ekspozycja stoku)
  • gleby ( kompleksy rolniczej przydatności gleb, bonitacja, uwilgocenie, podatność na infiltrację zanieczyszczeń)
  • wody (sieć hydrograficzna, podmokłości i zabagnienia, głębokość występowania wód gruntowych)
  • klimat i topoklimat (temperatura, opady, zwracając szczególną uwagę na występowanie niekorzystnych zjawisk meteorologicznych)

Możemy przedstawić przestrzenną analizę klimatycznego zagrożenia uprawy roślin w różnych regionach kraju (przydatną np. przy opracowaniu wysokości stawek ubezpieczeniowych) oraz ocenić na jakim terenie występuje większe prawdopodobieństwo wystąpienia niekorzystnego zjawiska meteorologicznego (np. przymrozki, susze, powodzie ), które spowoduje zmniejszenie plonów lub zniszczenie upraw.

Leśnictwo

Możemy przedstawić na mapie obszary leśne z podziałem na:

  • wiek lasu
  • skład gatunkowy
  • typ siedliskowy
  • ochronność

Dany teren można ocenić pod względem atrakcyjności dla rozwoju turystyki i rekreacji uwzględniając lesistość, wiek i skład gatunkowy lasu, bioklimat, właściwości zbiorowisk roślinnych oraz bariery związane z ochronnością lasu (np. rezerwaty ścisłe). Ocena obejmuje również problematykę zagrożeń środowiska przyrodniczego przez turystykę i rekreację, a dotyczy ona:

  • oceny naturalnej odporności poszczególnych elementów ekosystemu
  • określenia maksymalnego, dopuszczalnego obciążenia środowiska przez turystów (tzw. chłonności naturalnej) z uwzględnieniem sezonów i form użytkowania


Created by Supermedia