Przestrzenne analizy
   strategiczne
 Przestrzenne analizy
   geograficzne
 Hurtownie danych
 Usługi informatyczne
 Sprzęt i oprogramowanie
 Badania ankietowe
 Szkolenia
 Mapy cyfrowe
 Sprzedaż wydawnictw
   Głównego Geodety Kraju
 Analiza map historycznych
 Inne usługi
 Strona główna

  

Ekologia i Biogeografia

Z zakresie ekologii i biogeografii firma nasza może zaoferować dane w formie map, kartogramu, kartodiagramu z odpowiednią bazą danych, jak również analizy, które mogą dotyczyć m.in.:

 • rozmieszczenia przestrzennego poszczególnych gatunków roślin i zwierząt na danym obszarze,
 • zasięgów obszarów podlegających ochronie prawnej ze względu na szczególne walory przyrodnicze, krajobrazowe i dydaktyczne,
 • składu gatunkowego roślin chronionych,
 • gospodarki łowieckiej na zbiornikach wodnych,
 • struktury poszczególnych ekosystemów (lądowych, wodnych, leśnych),
 • wzajemnych oddziaływań pomiędzy ekosystemami,
 • wrażliwości poszczególnych gatunków roślin i zwierząt na zanieczyszczenia środowiska,
 • samooczyszczania się wód w oparciu o działalność organizmów wodnych,
 • stężenia pyłków poszczególnych roślin i ich zmienność w czasie,
 • przestrzennego rozmieszczenia poszczególnych pyłków roślinnych,
 • obszarów o największym stopniu zanieczyszczenia środowiska,Created by Supermedia