Przestrzenne analizy
   strategiczne
 Przestrzenne analizy
   geograficzne
 Hurtownie danych
 Usługi informatyczne
 Sprzęt i oprogramowanie
 Badania ankietowe
 Szkolenia
 Mapy cyfrowe
 Sprzedaż wydawnictw
   Głównego Geodety Kraju
 Analiza map historycznych
 Inne usługi
 Strona główna

  

Geologia

W zakresie geologii możemy Państwu zaoferować zbieranie informacji dla danego obszaru (np. w obrębie jednostek administracyjnych) dotyczących złóż (ich przestrzennego zagospodarowania i rodzaju), przetwórstwa kopalin, hydrogeologii i wybranych elementów z geologii inżynierskiej. Dane te mogą być aktualizowane, przetwarzane i poddawane analizom GIS przydatnym np. w planowaniu przestrzennym i dla potrzeb decyzji inwestycyjnych.

Analizy takie mogą dotyczyć m.in.:

  • charakterystyki złóż surowców (np. rodzaju, zasięgu, eksploatacji, gospodarki złożami),
  • rodzaju gruntów wraz z przepuszczalnością,
  • obszarów i terenów górniczych,
  • charakterystyki wód podziemnych ( np. jakości wód, ujęć, zasobów, obszarów deficytowych, zasięgu występowania lejów depresyjnych, stref i obszarów ochronnych,)
  • zasięgu występowania deformacji powierzchni terenu, związanych z eksploatacją złóż,
  • obszarów Głównych Zbiorników Wód Podziemnych,
  • sieci posterunków obserwacyjnych wód podziemnych (wraz ze zlikwidowanymi i nieczynnymi).


Created by Supermedia