Przestrzenne analizy
   strategiczne
 Przestrzenne analizy
   geograficzne
 Hurtownie danych
 Usługi informatyczne
 Sprzęt i oprogramowanie
 Badania ankietowe
 Szkolenia
 Mapy cyfrowe
 Sprzedaż wydawnictw
   Głównego Geodety Kraju
 Analiza map historycznych
 Inne usługi
 Strona główna

  

Geomorfologia

Firma nasza może zaoferować dane dotyczące form powierzchni terenu na obszarze Polski, ich archiwizację i aktualizację oraz analizy przestrzenne GIS oparte o geomorfologiczną bazę danych.

Analizy przestrzenne GIS mogą obejmować:

 • porównywanie map geomorfologicznych z różnych okresów,
 • porównywanie powtarzanych naziemnych i lotniczych zdjęć fotogrametrycznych,
 • geomorfologiczną interpretację mapy poziomicowej (wykonywanie map geomorfologicznych w oparciu o mapy poziomicowe),
 • tworzenie profili topograficznych,
 • inwentaryzację odsłonięć dokumentacyjnych,
 • tworzenie map nachyleń zboczy, mapy deniwelacji, mapy długości stoków, mapy gęstości rozcięć, mapy ekspozycji zboczy, mapy spadków koryt rzecznych,
 • tworzenie profili podłużnych rzeki,
 • tworzenie profili poprzecznych koryta rzeki,
 • procesy denudacyjne (m in. procesy stokowe, ruchy masowe, działalność niszcząca deszczu, spłukiwanie),
 • procesy fluwialne ( działalność erozyjna, transportowa i akumulacyjna rzek),
 • procesy krasowe,
 • procesy eoliczne ( działalność niszcząca, transportowa i budująca wiatru).


Created by Supermedia