Przestrzenne analizy
   strategiczne
 Przestrzenne analizy
   geograficzne
 Hurtownie danych
 Usługi informatyczne
 Sprzęt i oprogramowanie
 Badania ankietowe
 Szkolenia
 Mapy cyfrowe
 Sprzedaż wydawnictw
   Głównego Geodety Kraju
 Analiza map historycznych
 Inne usługi
 Strona główna

  

Gleby

Z zakresu geografii gleb i gleboznawstwa zbudowany przez nas system pozwala na archiwizowanie danych dotyczących gleb oraz przedstawienie ich na mapach (np.wielko i mało formatowych) lub w formie kartogramów lub kartodiagramów. Wykonujemy także analizy przestrzenne z zakresu Geograficznych Systemów Informacji oparte o bazę danych dotyczącą gleboznawstwa.

Inwentaryzacji, ocenie i analizie podlegają m in.:

 • struktura własności,
 • użytkowanie gruntów,
 • rolnicza przydatność gleb oraz ich stopień wykorzystania rolniczego,
 • wybrane składniki i właściwości gleb np. podatność na erozję, przepuszczalność, zanieczyszczenie itp.,
 • genetyczne typy gleb,
 • skład mechaniczny warstwy przypowierzchniowej (do 1,5 m),
 • klasy gleb,
 • analiza stosunków wodnych gleb (gospodarka wodna gleb),
 • ocena produktywności gleb wraz z charakterem ograniczeń w ich rolniczym wykorzystaniu (np. nadmierna kamienistość, potrzeba okresowego nawadniania, itp.),
 • informacje o zanieczyszczeniu lub skażeniu (rodzaj, wielkość) oraz o naturalnych możliwościach neutralizacji tych substancji w obrębie konkretnych jednostek glebowych,
 • analizy gleb dla terenów urbanizowanych (gleba jako substrat do formowania parków, obszarów produkcji szklarnianej, lokalizacji wysypisk),
 • inwentaryzacja odkrywek glebowych,


Created by Supermedia