Przestrzenne analizy
   strategiczne
 Przestrzenne analizy
   geograficzne
 Hurtownie danych
 Usługi informatyczne
 Sprzęt i oprogramowanie
 Badania ankietowe
 Szkolenia
 Mapy cyfrowe
 Sprzedaż wydawnictw
   Głównego Geodety Kraju
 Analiza map historycznych
 Inne usługi
 Strona główna

  

Mapy topograficzne

Firma nasza wykonuje mapy topograficzne w skali 1:10 000 i 1:50 000 w układzie "92". Mapy topograficzne w skali 1:10 000 aktualizowane są na podstawie zdjęć lotniczych lub ortofotomapy - kameralnie i terenowo - w systemie MicroStation v. 95.

Redakcja map w skali 1:50 000 odbywa się na podkładzie zaktualizowanych map 1:10 000 lub na podkładzie map 1:25 000 również w systemie MicroStation v. 95.

Możecie nam Państwo zlecić:

  • Wykonanie rzeźby terenu metodą stolikową (bezpośrednio w terenie) dla terenów zrekultywowanych, dla terenów zurbanizowanych o dużym natężeniu zmian, na obszarach tąpnięć, itd.;
  • Przeredagowanie rzeźby terenu ze skal większych do mniejszy;
  • Wykonanie batymetrii zbiorników wodnych w okresie zimowym z lodu oraz okresie letnim z łodzi;
  • Stworzenie baz danych wg zapotrzebowania klienta dla map topograficznych.

Ponadto wdrożyliśmy opracowanie produktu cyfrowego o nazwie VMap Level2 oraz produktu analogowego zaktualizowanej mapy topograficznej w skali 1:50 000.

 Created by Supermedia