Przestrzenne analizy
   strategiczne
 Przestrzenne analizy
   geograficzne
 Hurtownie danych
 Usługi informatyczne
 Sprzęt i oprogramowanie
 Badania ankietowe
 Szkolenia
 Mapy cyfrowe
 Sprzedaż wydawnictw
   Głównego Geodety Kraju
 Analiza map historycznych
 Inne usługi
 Strona główna

 



 

Ochrona środowiska

Pod pojęciem ochrony środowiska rozumie się "podjęcie lub zaniechanie działań, umożliwiające zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej" (USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. <Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r.>). Jej celem jest korzystanie ze środowiska zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Ponieważ żadna z działalności gospodarczych człowieka nie pozostaje bez wpływu, najczęściej negatywnego, na środowisko przyrodnicze, przed podjęciem decyzji o lokalizacji nowych inwestycji (lub też przed postanowieniem kontynuowania działalności na danym terenie) konieczne jest, tak z punktu widzenia inwestora, jak i organów wydających pozwolenia lokalizacyjne, rozpoznanie aktualnych uwarunkowań i kondycji środowiska na danym obszarze, tendencji i tempa zmian jego stanu, określenie podatności na degradację i wrażliwości poszczególnych komponentów środowiska, wskazanie ograniczeń wynikających np. z istnienia różnych form ochrony przyrody lub dotychczasowego zagospodarowania (obciążenia) terenu, jednym słowem określenie możliwości korzystania ze środowiska przez potencjalnego użytkownika. W tym celu niezbędne jest posiadanie szczegółowej inwentaryzacji zasobów środowiska przyrodniczego, a także zlokalizowanie zagrożeń i procesów degradacji występujących na danym terenie.

Jakościowe i ilościowe określenie wymienionych elementów oraz graficzne zobrazowanie ich rozmieszczenia przestrzennego pozwala na przeprowadzenie analiz i symulacji pomocnych we wskazaniu czynników i zjawisk, których obecność może sprzyjać określonej inwestycji lub też oddziaływać na nią negatywnie.

Firma nasza może zaoferować Państwu rozmaite dane, charakterystyki oraz analizy z zakresu ochrony środowiska, np.:

 • wydzielenie, na podstawie map glebowo-rolniczych gruntów ornych oraz łąk i pastwisk chronionych,
 • podział powierzchni leśnych na lasy gospodarcze i ochronne (ze wskazaniem kategorii lasów ochronnych), stan zdrowotny lasów, stopień i zasięg uszkodzenia drzewostanów w wyniku oddziaływania emisji przemysłowych, rozmieszczenie czynników degradujących na powierzchniach leśnych, rozmieszczenie punktów monitoringu w lasach (SPO, monitoring techniczny), zmiany stanu zdrowotnego lasów,
 • zasięg obszarów podlegających ochronie prawnej ze względu na szczególne walory przyrodnicze, krajobrazowe, kulturowe i dydaktyczne (parki narodowe, rezerwaty, parki krajobrazowe, otuliny, obszary chronionego krajobrazu, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne)
  • podstawowe informacje o: podstawie prawnej uznania, zajmowanej powierzchni, powodach ustanowienia
  • informacje o ograniczeniach w korzystaniu ze środowiska wynikających z Ustawy oraz z planów zagospodarowania przestrzennego i z planów ochrony obszarów chronionych
  • informacje o infrastrukturze sprzyjającej rozwojowi turystyki, o możliwościach i ograniczeniach dla turystyki,
 • lokalizacja pomników przyrody i ich charakterystyka (rodzaj, podstawa prawna uznania, wiek, cechy charakterystyczne),
 • rozmieszczenie ujęć wód powierzchniowych i podziemnych oraz ich stref ochrony pośredniej,
  • informacja o ograniczeniach, zakazach i nakazach obowiązujących w strefach ochrony
  • inwentaryzacja ujęć i ich charakterystyka
  • zasięg stref ochronnych zbiorników wód śródlądowych
  • przestrzenne rozmieszczenie informacji o zasobach i potrzebach wodnych, zasobach dyspozycyjnych wód powierzchniowych, zasobach eksploatacyjnych wód podziemnych, zasięgu deficytu wody,
 • przestrzenne rozmieszczenie gruntów narażonych na zalewy np.: powodziowe wodami rzecznymi w czasie wezbrań, morskimi,
 • przebieg wałów przeciwpowodziowych (parametry i stan techniczny),
 • przestrzenne rozmieszczenie gruntów podatnych na denudację naturogeniczną i uprawową, inwentaryzacja gruntów zagrożonych erozją,
 • inwentaryzacja form degradacji powierzchni terenu typu wyrobiska, zwałowiska, deformacje poeksploatacyjne oraz ich charakterystyka jakościowa i ilościowa,
 • inwentaryzacja składowisk określonych surowców przemysłowych, rolniczych lub leśnych,
 • inwentaryzacja składowisk paliw stałych, płynnych, gazowych,
 • inwentaryzacja składowisk i wylewisk odpadów (informacja o rodzaju odpadów, zajmowanej powierzchni i kubaturze, aktualnym wypełnieniu, o stanie formalno-prawnym, metodach zabezpieczeń i monitoringu,), inwentaryzacja obiektów zajmujących się utylizacją odpadów,
 • degradacja gleb - rozmieszczenie punktów monitoringu jakości gleb, określenie wyników pomiarów w punktach pomiarowych, zmiany jakości gleb w czasie,
 • degradacja wód powierzchniowych - rozmieszczenie punktów monitoringu jakości wód powierzchniowych, określenie wyników pomiarów w punktach pomiarowych
  • prezentacja odcinkowej klasyfikacji rzek
  • zmiany jakości wód powierzchniowych w czasie
  • inwentaryzacja zrzutów ścieków do wód powierzchniowych i gruntu ze wskazaniem sposobu oczyszczania, określenie ilościowe i jakościowe odprowadzanych ścieków
  • inwentaryzacja oczyszczalni ścieków, ich parametrów, przepustowości, aktualnego obciążenia, zasięgu oddziaływania,
  • zasięg kanalizacji i wodociągów, stopień skanalizowania i zwodociągowania
  • prezentacja wprowadzonych zmian warunków wodnych na wodach powierzchniowych stojących i płynących
  • ścieki przemysłowe i komunalne odprowadzane do wód, wymagające oczyszczenia, oczyszczane i nie oczyszczane na tle jednostek administracyjnych,
 • degradacja wód podziemnych - rozmieszczenie punktów monitoringu jakości wód podziemnych, określenie wyników pomiarów w punktach pomiarowych, wydzielenie obszarów o zanieczyszczonych wodach podziemnych
  • tendencje zmian jakości wód podziemnych w czasie
  • przestrzenne rozmieszczenie gruntów podatnych na infiltrację zanieczyszczeń,
 • inwentaryzacja pyłowych i gazowych źródeł zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego (informacja o wielkości emisji, składzie emitowanych gazów i pyłów, zastosowanych metodach oczyszczania, zasięgu oddziaływania)
  • rozmieszczenie punktów monitoringu zanieczyszczenia powietrza, określenie wyników pomiarów w punktach pomiarowych
  • zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego w poszczególnych strefach oceny jakości powietrza
  • zmiany jakości powietrza w czasie
  • liniowe źródła emisji zanieczyszczeń (zanieczyszczenia komunikacyjne), klasyfikacja wg wyników pomiaru zanieczyszczeń
  • obszary o przekroczonych dopuszczalnych stężeniach SO2 oraz o przekroczeniu dopuszczalnego opadu pyłów i stężenia pyłu.,
 • inwentaryzacja źródeł uciążliwych odorów
 • inwentaryzacja źródeł uciążliwych hałasów i wibracji oraz zasięgu ich oddziaływania
  • rozmieszczenie punktów monitoringu hałasu i wibracji, określenie wyników pomiarów w punktach pomiarowych
  • mapy akustyczne wybranych aglomeracji oraz dróg, linii kolejowych i lotnisk
  • obszary zagrożone hałasem - o przekroczonych wartościach progowych poziomu hałasu
 • inwentaryzacja terenów, na których przeprowadzono rekultywację oraz przewidzianych do rekultywacji (grunty zdegradowane i zdewastowane wymagające rekultywacji i zagospodarowania),
 • inwentaryzacja nieużytków, z wyszczególnieniem terenów przewidzianych pod zalesienia,
 • nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska na tle jednostek administracyjnych,
 • obszary ekologicznego zagrożenia.

Kolejną propozycją jest opracowanie systemu informacji przestrzennej (GIS) na poziomie regionalnym (powiaty, województwa) czy lokalnym (gmina). System ten obejmuje:

 • opracowanie bazy danych o zanieczyszczeniu i zagrożeniu środowiska przyrodniczego oraz jego potencjale
 • opracowanie wskaźników diagnostycznych (wskaźników ekorozwoju) pozwalających na charakterystykę stanu zanieczyszczeń i zagrożeń poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego oraz jego potencjału
 • wypracowanie metodyki ilościowej oceny stanu środowiska przyrodniczego badanych jednostek (diagnoza stanu)

Wdrożenie systemu pozwala na przestrzenną lokalizację źródeł i form degradacji, umożliwia identyfikację obszarów najbardziej przeobrażonych, wymagających szczególnego podejścia w pracach planistycznych, ze względu na swą konfliktogenność. Pozwala na stworzenie banku danych lokalnych, określenie lokalnych wskaźników diagnostycznych ocenę stanu środowiska gminy. Aktualizacja danych w przyjętych przekrojach czasowych pozwoliłaby śledzić dynamikę zmian środowiska przyrodniczego gminy.

Zasadność funkcjonowania systemu informacji na poziomie lokalnym jest bezdyskusyjna:

 • wspomaga planowanie i realizowanie rozwoju gminy
 • jest źródłem bieżących informacji o stanie środowiska przyrodniczego
 • rejestruje i ewidencjonuje zmiany stanu środowiska
 • umożliwia udostępnianie wybranych informacji o gminie w formie cyfrowej
 • stanowi jednolitą bazę danych na potrzeby różnych opracowań
 • stanowi podstawę waloryzacji środowiska przyrodniczego gminy dla różnych potrzeb (rolnictwa, osadnictwa, rekreacji)
 • stanowi element promocji gminy wskazując jej atuty (w postaci potencjału) i jednoznacznie precyzując główne konflikty w środowisku przyrodniczym
 • stanowi podstawę sporządzania opracowań fizjograficznym i ocen oddziaływania inwestycji na środowisko


Created by Supermedia